hintergrund
home
biographie
archivefarbig
text
contactimpressum1
links Postkarten Kollagen


Stefan Kübler PerformancePerformance, 2009, 160 x 115 cm, PostkartenStefan Kübler

Stefan Kübler AljarnAljarn, 2007, 147 x 104 cm, Postkarten

Stefan Kübler So.Ben                                 Stefan KüblerSo, Ben. Genug getanzt!, 2000, 194 x 150 cm, Postkarten

Stefan Kübler


Diplomausstellung 2001, HfBK Dresden


Stefan Kübler 800800, 2001, 240 x 520 cm, Postkarten

Stefan Kübler Am StrandAm Strand, 2002, 180 x 290 cm, PostkartenStefan Kübler Cheats


Cheats, 2002, Spielhaus Morrison Galerie BerlinStefan Kübler Bühne


Bühne, 2002, 93 x 133 cm, Postkarten
Stefan Kübler TunnelTunnel, 2001, 118 x 104 cm, Postkarten
Stefan Kübler ContainerContainer, 2002, 133 x 93 cm, Postkarten

Stefan Kübler FlexFlex, 2005, 233 x 265 cm, Postkarten

Stefan Kübler Aggregat1                              Stefan Kübler Aggregat2Aggregat 1, 2001, 58 x 40 cm, Postkarten                                                                Aggregat 2, 2001, 58 x 40 cm, Postkarten

Stefan Kübler Gugger1

                                                                                                                       
                   
Stefan Kübler Gugger2
                            


  Stefan Kübler Gugger3


  Gugger 1 - 3, 2005, 58 x 40 cm, Postkarten


All rights reserved İcopyright Stefan Kuebler 2011-2014